Loading

Opći uvjeti poslovanja

Northern Sunshine Farms d.o.o.
Planinska 13A; 10000 Zagreb,
Tel: +38521712-333 • Fax: +38521712-334
e-mail: info@hotelkatarina.hr
web: www.hotelkatarina.hr
Upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu MBS:081028343
MB:4545770 OIB:17431916063
PDV ID:HR17431916063
Temeljni kapital:20.000,00 kn uplaćen u cijelosti
Uprava: Lucija Boras

Otkazna politika

Hotel Katarina pridržava pravo u svakom trenutku izmijeniti rezervaciju ili način pružanja usluga, ako se pojave okolnosti koje su izvan naše kontrole, koje se ne mogu predvidjeti, izbjeći ili odgoditi.
U slučaju da gost želi promijeniti ili otkazati rezervaciju učinjenu prema njegovom zahtjevu, mora to učiniti pismeno e-mailom ili fax-om:
• za otkaz od rezervacije do 2 dana prije početka korištenja usluge , ne naplaćuje ništa
• za otkaz od rezervacije do1 dana prije početka korištenja usluge , naplaćuje se 30% cijene 1 noćenja
• za otkaz, ili ako gost ne dođe ili otkaže unutar rezerviranog termina, naplaćuje se cijena 1 noćenja.
Ukoliko je Vaš dolazak nakon 18:00 sati, molimo Vas da nas pravovremeno obavijestite.

Rezervacije i način plaćanja

Upiti i rezervacije vrše se preko naših web stranica, poštom, elektronskom poštom, faxom, telefonom ili osobno na recepciji našeg hotela. Rezervacijom kapaciteta preko naše web stranice, korisnik izjavljuje da prihvaća ove Opće uvjete korištenja usluga u cijelosti.
Da bi se rezervacija smatrana valjanom korisnik usluge mora uplatiti puni iznos ponude ili dati broj važeće kreditne kartice kao garanciju rezervacije.
Rezervacija se može potvrditi on line, putem e-maila ili faxa. Obavijest/potvrda rezervacije se mora predočiti recepciji prilikom dolaska u hotel.
Plaćanje rezervacije se vrši:

U RH – uplatom na žiro račun
Da bi uplata na žiro račun agencije bila uredno izvršena potrebni su Vam slijedeći podaci:
uplatitelj: ime i prezime nosioca rezervacije sa adresom stanovanja
svrha uplate: rezervacija smještaja br (upisati br. Ponude),
primatelj: Northern Sunshine Farms d.o.o. Planinska 13A; 10000 Zagreb
iznos kn: upisati iznos prema zaprimljenoj ponudi/predračunu
broj računa: HR67 2481 0001 1110 0644

Izvan RH – uplatom putem bankovne doznake na devizni račun
Da bi uplata na devizni račun Hotela Katarina bila uredno izvršena potrebni su Vam slijedeći podaci:
uplatitelj: ime i prezime nosioca rezervacije sa adresom stanovanja
svrha uplate: rezervacija smještaja br (upisati br. Ponude),
primatelj: Northern Sunshine Farms d.o.o. Planinska 13A; 10000 Zagreb
iznos: upisati iznos prema zaprimljenoj ponudi/predračunu
broj računa: HR67 2481 0001 1110 0644
SWIFT: KREZHR 2X
Po primitku uplate iznosa rezervacije, Hotel Katarina će vam poslati potvrdu rezervacije. Obavijest/potvrda rezervacije se mora predočiti recepciji prilikom dolaska u hotel.

Opći uvjeti organiziranja svečanosti

OPĆI UVJETI ORGANIZIRANJA SVEČANOSTI U NORTHERN SUNSHINE FARMS d.o.o.

I.   ZNAČENJE POJMOVA:
Ugovor: Ugovor o organiziranju svečanosti, kojeg sklapaju Hotel i Naručitelj, te kojim se Hotel obvezuje pružiti određene ugostiteljske usluge Naručitelju i Gostima, a Naručitelj se obvezuje Hotelu za to platiti određenu jedinstvenu cijenu.
Hotel: Northern Sunshine Farms d.o.o., pružatelj ugostiteljskih usluga iz Ugovora
Naručitelj: naručitelj ugostiteljskih usluga iz Ugovora
Gost: osoba koja se koristi ugostiteljskim uslugama iz Ugovora
Program organiziranja svečanosti: prijedlog vrsta i količina usluga Hotela za svečanosti u Hotelu, sastavljena od strane Hotela.
II   OPĆENITE ODREDBE:
Članak 1.
Ugovor se sklapa u pisanom obliku između Hotela i Naručitelja.
Ugovor mora sadržavati sljedeće: ugovorne strane, vrstu, opseg (broj Gostiju), količinu i vrijeme pružanja usluga, ukupnu cijenu ugovorenih usluga te datum sklapanja ugovora.
Ako je ugovoren neki od unaprijed pripremljenih Programa organiziranja svečanosti Hotela, u Ugovoru se umjesto naznake vrste i količine usluge upućuje na naziv ugovorenog Programa organiziranja svečanosti Hotela.
Članak 2.
Sve izmjene i dopune Ugovora, izuzev onih koje su u ovim Općim uvjetima kao takve izričito navedene, sklapaju se u pisanom obliku između Naručitelja i Hotela.
Članak 3.
Hotel je dužan prihvatiti svaku ponudu Naručitelja koja je sukladna objavljenim Programima organiziranja svečanosti Hotela, radnom vremenu Hotela te kapacitetima Hotela.
Članak 4.
U slučaju nemogućnosti nabave određenog proizvoda iz objavljenog Programa organiziranja svečanosti ili nekog od ugovorenih proizvoda, Hotel može taj proizvod zamijeniti drugim proizvodom iste kvalitete i cjenovne kategorije, bez potrebe sklapanja novog ugovora sa Naručiteljem. O toj izmjeni dužan je obavijestiti Naručitelja.
Članak 5.
Način posluživanja, oblici stolova, raspored i smješaj Gostiju na svečanosti, ukrašavanje prostora i stolova, tiskanje jelovnika i slično, uređuje se Protokolnom svečanosti, kojeg Naručitelj i Hotel ugovaraju najkasnije 7 (sedam) dana prije dana održavanja svečanosti.
Potpisani Protokol iz prethodnog stavka ovog članka sastavni je dio Ugovora.
Ukoliko Naručitelj i Hotel ne ugovore Protokol svečanosti na način iz prethodnih stavaka ovog članka smatra se da je ugovoren sljedeći protokol:
osoblje Hotela dočekuje Goste na ulazu u prostor u kojem će se odvijati svečanost, poslužuje ih dogovorenim aperitivom te ih poziva da uđu u prostor u kojem će se odvijati svečanost;
osoblje Hotela poslužuje Goste ugovorenim jelima po stolovima sa početkom od sat vremena nakon ugovorenog početka svečanosti; toplim i hladnim predjelom te glavnim jelom poslužuje se s razmakom od po pola sata od prethodnog slijeda; svakim narednim slijedom poslužuje se s razmakom od po 3 i pol sata;
-osoblje Hotela poslužuje Goste ugovorenim pićem, neograničeno, po stolovima i na šanku, prema potrebama i prema pojedinim narudžbama gostiju;
– stolove u prostoru u kojem će se održavati svečanost raspoređuje Hotel i to na način da su stolovi odvojeni te raspoređeni tako da ostane prazan prostor u sredini dvorane;
– stolove i prostor u kojem će se održavati svečanost ukrašava Hotel na način na koji ukrašava sve svoje prostorije za posluživanje gostiju Hotela;
– stolove i prostor može ukrasiti i Naručitelj ili treća osoba koju on na to ovlasti
– u slučaju da stolove i prostor ukrašava Naručitelj i / ili treće osoba Hotel će mu omogućiti nesmetan pristup od 14,00 sati na dan održavanja svečanosti
II.   CIJENA:
Članak 6.
Cijena za usluge iz Ugovora određuje se prema cjeniku organiziranja svečanosti Hotela i može biti određena u paušalnom iznosu (u određenom iznosu po Gostu, neovisno o konzumaciji), po količini pruženih usluga ili dijelom u paušalnom iznosu dijelom po količini pruženih usluga.
Za Goste do 3 godine starosti ne plaćaju se usluge iz Ugovora.
Za Goste od 3 do 10 godina starosti moguće je ugovoriti posluživanje dječjeg jelovnika na posebnom stolu za djecu. U tom slučaju za takve Goste plaća se cijena u iznosu od 50 % ugovorene cijene za odrasle Goste.
Članak 7.
U ugovorenu cijenu ne ulaze usluge posluživanja pića Hotela iz redovitog cjenika Hotela, a učinjene Gostima za vrijeme svečanosti.
Članak 8.
Ukupna cijena određuje se završnim obračunom Hotela, prema ugovorenom načinu izračuna cijene, uz uvećanje za usluge iz članka 7.
Naručitelj je dužan platiti ukupnu cijenu po završnom obračunu Hotela i to najkasnije u roku od 12 sati računajući od dovršetka pružanja usluge.
Članak 9
Sve cijene Hotela izračene su u iznosu sa uključenim PDV-om.
III   PRAVO POVIŠENJA CIJENE
Članak 10.
U slučaju da na domaćem ili međunarodnom tržištu od dana potpisivanja Ugovora do dana održavanja svečanosti dođe do značajnijeg povećanja cijena nekog proizvoda i da to povećanje cijena utječe na cijenu ugovorenih usluga, Hotel ima pravo povišenja ugovorene cijene, bez izmjene Ugovora.
Povišenje ugovorene cijene vrši se u postotku koji odgovara postotku poskupljenja predmetnog proizvoda.
O nastupu okolnosti iz stavka 1 ovog članka Hotel je dužan obavijestiti Naručitelja.
IV   KAPARA
Članak 11.
Po sklapanju Ugovora, a najkasnije u roku od 24 sata, Naručitelj je dužan uplatiti kaparu u iznosu od minimalno 8.000,00 kn.
Ukoliko uplatu kapare Naručitelj vrši na blagajni Hotela, Hotel će naručitelju izdati potvrdu o izvršenoj uplati. U suprotnom, Naručitelj je dužan Hotelu dostaviti dokaz o uplati u roku u kojem je dužan i izvršiti uplatu kapare.
U slučaju da Naručitelj ne postupi po odredbama stavka 1 i 2 ovog članka Ugovor se raskida zbog krivnje Naručitelja.
Članak 12.
Primljena kapara uračunava se u cijenu iz članka 8.
V   ODGOVORNOST NARUČITELJA
Članak 13.
Naručitelj odgovara za ponašanje Gostiju za vrijeme svečanosti te snosi svu eventualnu materijalnu štetu koju Gosti svojim ponašanjem nanesu objektu i/ili opremi Hotela.
VI   PROIZVODI KOJE OSIGURAVA NARUČITELJ
Članak 14.
U Ugovoru se može ugovoriti da Naručitelj osigurava dio proizvoda koji će se posluživati na svečanosti.
U slučaju iz prethodnog stavka ovog članka, Naručitelj je dužan osigurati proizvode koji udovoljavaju svim zakonskim i podzakonskim propisima o higijeni i zdravstvenoj ispravnosti proizvoda.
Sve proizvode koje osigurava Naručitelj, Naručitelj je dužan dostaviti u centralno skladište Hotela do najkasnije 17 sati na dan održavanja svečanosti.
Članak 15.
Ne može se ugovoriti da Naručitelj osigurava hranu koja će se posluživati na svečanosti, izuzev kolača i torti, sa odgovarajućom potvrdom o njihovoj ispravnosti.
Članak 16.
Nepotrošene proizvode osigurane od strane Naručitelja, Naručitelj je dužan preuzeti u Hotelu najkasnije do 14 sati dana nakon dana početka svečanosti.
VI   OTKAZ UGOVORA
Članak 17.
Naručitelj može Ugovor otkazati pisanom obavijesti Hotelu najkasnije 7 dana prije dana određenog za početak korištenja ugovorenom uslugom.
Otkaz iz prethodnog stavka ovog članka može se odnositi na cijeli Ugovor ili na određeni broj Gostiju.
U slučaju otkaza cijelog Ugovora, Hotel zadržava kaparu.
Članak 18.
Ako se nitko od najavljenih Gostiju, pa ni Naručitelj, nije koristio ugovorenim uslugama, a Ugovor nije otkazali u roku iz prethodnog članka, Hotel ima pravo na odštetu u iznosu od 75% posto ugovorene cijene. U slučaju da je Hotel primio kaparu, ista se uračunava u iznos odštete.
Ako se uslugom koristio manji broj Gostiju nego što je ugovoreno, a Ugovor za neiskorišteni dio nije otkazan u roku iz prethodnog članka, Hotel ima pravo naplatiti punu cijenu usluge.
Ako se ugovorenom uslugom koristio veći broj Gostiju nego što je ugovoreno, smatra se da je ugovor izmijenjen na onaj broj gostiju koji se uslugom stvarno koristio.
VII     GARDEROBA
Članak 19.
Gost je dužan pri dolasku u Hotel predati stvari u garderobu (kaput i sl.)
Za primljene stvari u garderobu Hotel je dužan izdati potvrdu Gostu, te na temelju te potvrde predati gostu stvari ostavljene u garderobi.
Članak 20.
Dragocjenosti i novac ne smiju se ostaviti u garderobi.
Članak 21.
Hotel odgovara za nestanak i oštećenje primljenih stvari u garderobu do njihove pune vrijednosti.
Za dragocjenosti i novac ostavljen u predanim stvarima (torbi, kaputu i sl.) Hotel ne odgovara.
VIII   OSTALO
Dostava obavijesti
Članak 22.
Hotel i Naručitelj će obavijesti iz ovih Općih uvjeta te drugu dostavu pismena obavljati na adrese naznačene u Ugovoru, preporučenom pošiljkom.
Kao dan primitka pismena iz prethodnog stavka smatra se dan predaje pismena na pošti.
Članak 23.
Naručitelj je dužan o promjeni imena ili adrese, odnosno promjeni naziva i sjedišta izvijestiti Hotel u roku od 15 dana od dana nastale promjene.
Ako Naručitelj ne izvijesti Hotel o promjenama iz prethodnog stavka, dostava Naručitelju će se smatrati uredno obavljenom ako je Hotel Naručitelju uputio preporučeno pismeno prema posljednjim podacima o imenu, adresi odnosno nazivu i sjedištu kojima raspolaže.
Nadležnost u slučaju spora
Članak 24.
U slučaju spora između Hotela i Naručitelja iz Ugovora nadležan je stvarno nadležni sud prema sjedištu Hotela.
Primjena Općih uvjeta i drugih propisa
Članak 25.
Ovi Opći uvjeti sastavni su dio Ugovora, na što je Hotel dužan upozoriti Naručitelja prilikom sklapanja Ugovora.
Članak 26.
U slučaju neslaganja neke odredbe ovih Općih uvjeta i neke odredbe Ugovora primijenit će se odredba Ugovora.
Članak 27.
Sve što nije regulirano odredbama ovih Općih uvjeta i Ugovora primjenju se odredbe Posebnih uzanci u ugostiteljstvu (NN 16/95 i NN 108/96), te odredbe pozitivnih propisa RH.